Passend Onderwijs

Helpende handen

De zorg voor kinderen met een specifieke behoefte
Als een leerling een afwijkende toetsscore heeft in vergelijking met zijn leeftijdgenoten volgt een gedegen analyse. Nadat het probleem van de leerling goed geanalyseerd is wordt er een plan opgesteld door de intern begeleider in overleg met de groepsleerkracht: een zogenaamd handelingsplan. Dit plan bevat pedagogische, didactische en organisatorische aanwijzingen over hoe te handelen met het desbetreffende kind. Het plan wordt pas uitgevoerd nadat de ouders op de hoogte zijn gesteld en het plan hebben ondertekend. Gedurende de periode dat een leerling een hulpprogramma doorloopt (meestal 6 weken) is er geregeld een terugblik en evaluatie. De ouders worden na die periode van de evaluatie op de hoogte gesteld. Ook wordt met hen het vervolgtraject besproken. Lukt het niet om een leerling voldoende te helpen, dan kan er hulp ingeroepen worden van buiten de school.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

  • Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
  •  Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind);
  • Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
  • Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan worden.

Het Samenwerkingsverband en subregio

De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur VCPO Noord-Groningen. Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus gemeente Noordenveld zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier subregio’s. De scholen van VCPO Noord-Groningen vallen onder de subregio Noord. De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.

 De digitale vindplaats voor passend onderwijs binnen samenwerkingsverband PO 20.01 vindt u door op het logo te klikken.

Onderwijs, passend bij iedere leerling

Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze.

Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn.

Speciaal (basis)onderwijs

Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school.

Ondersteunende instanties

Cedin, Molendrift en Accare zijn Onderwijs Begeleidingsdiensten. Zij zijn voor ons de belangrijkste hulpverlenende instanties. Zij verlenen hulp bij kinderen met leer en/of gedragsproblemen. Soms moeten kinderen verder onderzocht worden. Voor een officieel onderzoek is schriftelijke toestemming nodig van de ouders. Mocht het om psychologische hulpverlening gaan, dan komt er een psycholoog. De hulpverlening aan de kinderen wordt hoofdzakelijk door de leerkrachten gedaan.

Leerlingenhulp en behandeling onder schooltijd

Het kan zijn dat u als ouder/verzorger zelf stappen onderneemt, omdat u zich zorgen maakt over uw kind en graag wilt dat er een (aanvullend) onderzoek (of behandeling) plaatsvindt, of dat u gebruik wilt maken van externe deskundigen. Om te zorgen dat deze extra hulp goed georganiseerd wordt, is binnen de VCPO NG de notitie “Hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd” opgesteld. De school geeft in principe vrij voor logopedie, fysiotherapie, orthodontie of dyslexie. Wij dienen echter altijd de noodzaak van dit geoorloofd verzuim te kunnen beargumenteren en moeten hierbij in overweging nemen in hoeverre de afwezigheid van de leerling invloed heeft op de uitvoering van het reguliere onderwijsprogramma. Bovenstaande geldt ook als de extra ondersteuning (bijvoorbeeld dyslexie behandeling) onder schooltijd in de school plaatsvindt (het kind neemt dan immers geen deel aan het onderwijsaanbod in de klas).

Ter verduidelijking geven we hier het voorbeeld van een kind met dyslexie. Aangezien dyslexie een stevige belemmering voor het leren kan vormen, heeft het onderwijs een groot belang bij de dyslexiebehandeling. Het kind mist schooltijd maar krijgt individuele specialistische zorg

waardoor het onderwijsrendement groter kan worden. Bij jonge kinderen (7-9 jaar) is dyslexiebehandeling na schooltijd door vermoeidheid bovendien vaak minder effectief.

Vrij geven is niet verplicht

Daar staat tegenover dat de school er moeite mee kan hebben als de afwezigheid door de behandeling te veel oploopt of bijvoorbeeld altijd bepaalde activiteiten doorkruist. De school is niet verplicht om kinderen tijdens schooltijd vrijaf te geven. De verantwoordelijkheid voor het verzuim ligt zowel bij de ouders als bij de school. Goed overleg tussen ouders en school zijn hierbij belangrijk.

Afspraken vastgelegd in notitie

De notitie ‘Hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd’ beschrijft alle afspraken die de school in voorkomende gevallen met ouder(s)/verzorger(s) maakt. Deze notitie kunt u opvragen bij de directie van deze school. Uiteindelijk beslist de directeur voor elke aanvraag afzonderlijk of de school wel of geen medewerking verleent. De directeur maakt hierbij een afweging tussen het belang voor de leerling en de organisatorische en eventueel taakverzwarende elementen voor de school en haar medewerkers. De notitie voorziet in een overeenkomst met externen en een verklaring van vrijwaring betreffende externe hulp onder schooltijd.

Extra zorg voor uw kind

Op onze school is de zorg voor leerlingen een belangrijk aandachts-punt. Voor het coördineren van alle zaken die spelen rondom zorg hebben wij, evenals de andere scholen in ons samenwerkingsverband, een intern begeleider aangesteld: Ilona Hulshof. Binnen ons samenwerkingsverband kunnen wij gebruik maken van de deskundigheid van de speciale basisscholen. Wanneer alle extra maatregelen niet voldoende helpen om de leer– en/of gedrags-problemen van het kind op te lossen, kan onze school, uiteraard in overleg met de ouders en na advisering door de schoolbegeleidingsdienst, de hulp inroepen van het zorgteam van ons samenwerkingsverband. Deze hulp bestaat meestal uit een vorm van ambulante begeleiding: een specialist van de speciale basisschool komt dan  bij ons op school om ons verder te helpen in de aanpak van de problemen.

Speciaal (basis)onderwijs

Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school.

Meer informatie voor ouders

Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.

Af en toe nemen we in overleg met de ouders het besluit om een klas nog een jaar over te doen. Dit gebeurt vooral als een kind op meerdere terreinen, ook bijvoorbeeld lichamelijk en sociaal/ emotioneel, achter blijft in ontwikkeling ten opzichte van de klasgenoten. Doel van het blijven zitten is dan dat het kind daarna de basisschool gewoon kan afmaken. Het percentage kinderen dat blijft zitten is klein. Ook komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met aangepast programma gaat werken. Het haalt dan op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool.

Dit moet, om teleurstellingen te voorkomen, goed met de ouders besproken zijn.

Extra zorg vragen ook de kinderen die erg goed kunnen leren. Deze kleine groep kinderen krijgt speciale aandacht. We geven hen meer uitdagende leerstof in de klas. Ook bestaat de mogelijkheid binnen het leerjaar te versnellen en te verbreden. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om leerlingen een dagdeel te laten deelnemen aan een plusklas van één van de andere scholen van onze vereniging. Ook hierover zal er regelmatig contact zijn met de ouders.

De school en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

De gemeente heeft tegenwoordig een Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG is een samenwerkingsverband van onder andere het maatschappelijk werk, jongerenwerk,  jeugdgezondheidszorg (de GGD), jongerenwerk, MEE en Bureau Jeugdzorg, maar ook de leerplichtambtenaar kan er aansluiten. De schoolarts en jeugdverpleegkundige zijn in de school belangrijke ”CJG-gezichten” .

Het CJG is ook een plek waar u als ouder/opvoeder kunt langskomen voor informatie, advies of hulp bij opgroei-, en opvoedvragen van uw kind.

U kunt hiervoor bellen met de telefonische advisering van het CJG op nummer 050-3674991, of mailen naar: tel.advisering@hvd.groningen.nl.                                                                                   
Het CJG is ook te vinden op de website: www.cjgnoordgroningen.nl.

Op deze site kunt u de openingstijden van de locaties in uw gemeente vinden, maar ook al informatie over thema’s, activiteiten en de meest gestelde vragen over opvoed-, en opgroeionderwerpen.

Uiteraard kunt u ook de leerkrachten en begeleidsters vragen, ook zij zijn op de hoogte van het CJG.

Extra aandacht.

Soms is er voor een kind extra zorg nodig. Om dat goed te regelen werkt een groot aantal instellingen en scholen samen met de vaste partners van het CJG. Elke instelling voelt zich vanuit de eigen taak zeer verantwoordelijk voor de kinderen. Om die verantwoordelijkheid ook te nemen is een goede informatie-uitwisseling en afstemming nodig.

Dit werkt vaak goed, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Soms gaat het niet goed en lijkt een kind tussen wal en schip te raken. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen.

In de provincie Groningen hebben de Groninger gemeenten en de provincie daarom in 2010 samen het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd Groningen’ ingevoerd ( ZvJG). In dit systeem geven beroepskrachten een signaal af over een kind of jongere waarover men zich zorgen maakt. Hierbij gaat het niet altijd om grote zorgen, maar wel om situaties waarover beroepskrachten graag willen afstemmen. Op het moment dat er meerdere signalen over hetzelfde kind zijn, zorgt een coördinator voor de afstemming. Het afgeven van een signaal wordt altijd besproken met de ouders of met het kind zelf, als deze ouder dan 16 jaar is.  

De bedoeling is, dat we met het afgeven van het signaal zo vroeg mogelijk signaleren zodat hulp of ondersteuning ook in een vroeg stadium kan starten. Hierdoor kan er dan in overleg met de ouders, snel afgestemd worden. Op deze manier voorkomen we dat partijen langs elkaar heen werken en bezig zijn met alleen hun eigen plan.

Meer informatie, en de folder over Zorg voor Jeugd vindt u op groningen.zorgvoorjeugd.nu

Uiteraard kunt u met uw vragen hierover ook altijd contact zoeken met de school, met de partners van het CJG, zoals het maatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige of jeugdarts in de school.  

GGD

Ook de jeugdarts, de school-verpleegkundige en de logopediste dragen bij aan de zorg voor de kinderen. Vanaf de basisschoolleeftijd krijgen kinderen en hun ouders te maken met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Groningen. De GGD komt jaarlijks op school en onderzoekt de kinderen van groep 2 en groep 7. De GGD onderzoekt in groep 2 ogen en oren. Daarnaast worden de kinderen gemeten en gewogen. Alle ouders van de kinderen in groep 2 worden samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met de arts of de verpleegkundige. Ter voorbereiding krijgen de ouders een vragenlijst over de gezondheid van hun kind.

De GGD meet en weegt ook de kinderen in groep 7. Ouders van de kinderen van groep 7 krijgen van tevoren een vragenlijst. Met de leerkracht wordt besproken of er kinderen zijn waaraan extra aandacht moet worden besteed. Ouders kunnen ook aangeven of ze prijs stellen op een onderzoek of een gesprek. Verder houdt de arts of verpleegkundige regelmatig een inloopspreekuur in Huize Vriesenstein. Ouders kunnen daar zonder afspraak terecht met vragen rondom groei, ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Het tijdstip van het inloopspreekuur wordt aangekondigd via posters op school. De kinderen worden in groep 2 ook gescreend door de logopedist.