Ouderbetrokkenheid

Belang van ouderbetrokkenheid

Een goed en open contact tussen de leerkrachten en de ouders is heel belangrijk om een school goed te laten functioneren.

Beiden zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en vorming van het kind. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school. Zijn er belangrijke gebeurtenissen thuis dan stellen we het op prijs dat u ons informeert. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Dat staat vast!

Wat verwacht de school van ouders?

We willen dat de ouders graag en gemakkelijk naar school komen. De school wil laagdrempelig zijn, zoals dat heet. Daarom organiseren we regelmatig een ouderactiviteit. Soms formeel, maar ook regelmatig in-formeel. U kunt uw betrokkenheid tonen door gebruik te maken van deze informatiemomenten.

Informatie-avond

In een van de eerste schoolweken vindt de informatieavond plaats. Deze avond is bedoeld voor ouders. Zij horen van de leerkracht van hun kind wat er gedurende dat jaar zoal aan de orde gaat komen in de groep. Er worden zowel inhoudelijke, als huishoudelijke zaken verteld.

Inloopochtend groep 1 t/m 8

Tijdens de inloopochtend kunnen de ouders de klas binnen lopen om te zien hoe er wordt lesggeven op de Rank. U kunt vragen stellen over de methoden en het gebruik ervan. De ochtend is niet bedoeld om  vragen te stellen over leerprestaties van uw kind. De kinderen leiden hun ouders rond.

Bespreekavond (10 minuten-gesprek)

Op de bespreekavond kunnen ouders het schoolwerk van hun zoon/dochter inzien. Op afspraak hebben ze gelegenheid met de leerkracht te spreken. Er zijn per jaar 3 bespreekmomenten: in november draait de bespreekavond met name over de sociale en emotionele ontwikkeling In februari en juni/juli nodigen we alle ouders uit voor de rapportbespreking. Is de tijd van het oudergesprek niet voldoende, omdat er over hun kind meer te bespreken is, dan kan er een vervolgafspraak worden gemaakt. Ook kan het voorkomen dat er een dubbele tijd wordt ingeroosterd.

Gesprek over de schoolkeuze

In november en in februari zijn er gesprekken over het VO advies van de school. De IEP eindtoets vindt plaats in april en na de uitslag hiervan kunnen ouders facultatief nog een gesprek aanvragen bij de groepsleerkracht. De uitslag wordt dan zo gauw mogelijk meegegeven in een gesloten enveloppe. Daarbij wordt ook een toelichting op de uitslag gevoegd.

Telefonisch contact

Als er iets bijzonders met een kind is gebeurd op school kan het voorkomen dat de leerkracht telefonisch contact opneemt met de ouders. Omgekeerd kunnen ook de ouders de leerkrachten bellen als ze vragen over hun kind of de gang van zaken op school hebben of uitleg over bepaalde gebeurtenissen of regels wensen. We verzoeken ouders het telefonisch contact voor of na schooltijd te plannen. Behalve natuurlijk bij zeer dringende zaken.

Aanvragen van een gesprek

Als ouders een gesprek over hun kind of over de gang van zaken op school wensen dan kunnen ze altijd bij de betreffende leerkracht of de schoolleiding terecht voor een afspraak.

Nieuwsbrief

Elke week wordt op vrijdag een nieuwsbrief per e-mail verstuurd. Hierin worden de bijzondere gebeurtenissen van de afgelopen week vermeld en staan de mededelingen voor de komende week.
Deze worden ook op de website geplaatst, klik hier voor de laatste nieuwsbrief.

Rapporten

Kinderen uit groep 2 t/m 8 krijgen 2 maal per jaar een rapport mee. Rapport 1 in januari en rapport 2 in juni. Groep 1 krijgt alleen een rapport als afsluiting van groep 1 in juni.