Onderwijs op De Rank

CBS De Rank is een christelijke basisschool met een open karakter.
Onze school behaalt goede resultaten met de kinderen.
Wij willen doen wat werkt en er toe doet!
Op onze school hebben we een duidelijke onderwijskundige en pedagogische visie die tegemoet komt aan het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van kinderen. Kinderen leren elke dag op onze school en wij als team ook!
Onze school heeft duidelijk kenmerken van een Jenaplanschool en een Daltonschool. We werken vanuit de Stamgroepen. Met elkaar leren, werken en samen leven en omgaan met de verschillen die je op een basisschool duidelijk en zichtbaar tegenkomt, zodat je optimaal uiteindelijk naar het Voortgezet Onderwijs kunt uitstromen. Uitstromen naar een richting die bij jou past. Samen met ouders en kinderen en team trekken we de basisschoolperiode op.
We hebben heldere verwachtingen van wat onze kinderen moeten en kunnen  ontwikkelen. Onze kinderen hebben een eigen weektaak passend bij hun niveau en er wordt gericht gewerkt aan leerdoelen. Kinderen nemen we serieus, eigenaarschap (zelf keuzes maken, verantwoording dragen voor wat je doet en zegt), samenwerken, omgaan met de verschillen die we zien bij elkaar.
We hebben heldere waarden en vandaaruit zijn onze normen ontstaan, onze afspraken, routines.
Kiezen voor de Rank is kiezen voor rust, “reinheid”, regelmaat en relatie. Ons Logo zegt “CBS De Rank. Iedereen uniek, Samen sterk!

 

Waarden van de Rank

Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid

Wij zien als basisbehoefte van kinderen & volwassenen

 • Relatie - veiligheid, geborgenheid. Er is altijd iemand die je kunt vertrouwen.
 • Autonomie – zelfstandig dingen mogen ondernemen en ontdekken.
 • Competentie – het gevoel hebben te kunnen wat van je wordt gevraagd.

Hoe onze kinderen op school leren 

Kinderen leren van anderen:

                                   volwassenen

                                   andere kinderen

Kinderen leren als ze ondernemend zijn:

                                   de wereld ontdekken

                                   dingen onderzoeken

                                   dingen meemaken

Kinderen leren door:

                                   imiteren

                                   herhalen

                                   ervaren

Kinderen leren door:

                  Samen spelen en samen leren

 

Op de Rank werken we aan de relaties tussen de leerlingen (en leerkrachten)

   ‘Geen prestatie zonder relatie’                                                                 


Belangstelling – elkaar leren kennen

Sympathie = krediet opbouwen

Vertrouwen = fouten mogen maken

Succes =  leren

 

21-eeuwse vaardigheden

Waarom geven we onderwijs?

Kinderen bereiden we voor op de samenleving van de toekomst ( 2032 )

Daardoor is het onderwijs tijdgebonden en toekomstgericht

                                                    

20e eeuw               Industriële revolutie   -  Industriële samenleving

21 e eeuw           Digitale revoluties    - Digitale samenleving

                 

                  De toekomst: netwerksamenleving


Pedagogische visie

Naast een goede didactiek in school, is het ook belangrijk om de pedagogiek een duidelijke plek te geven binnen de school.

Hetgeen de Nederlandse pedagoog Langeveld destijds verwoordde past bij onze kijk op kinderen. Als opvoeder help je het kind totdat hij het zelf kan en dan laat je  het kind los. Niet “pamperen”. Het kind kan zich daarom trots voelen op wat het zelf bereikt. Het kind voelt zich echt trots als het dit zonder de opvoeders heeft bereikt. Het is belangrijk dat kinderen leren incasseren en om leren gaan met vreugde en teleurstellingen. Dit past bij wat Vygotsky verwoordt en bedoelt met “de zone van de naaste ontwikkeling”, leren ligt altijd binnen de mogelijkheden van kinderen en ze worden uitgedaagd, zodat ze het doel uiteindelijk kunnen behalen.

Organisatie

Hoe is ons onderwijs georganiseerd?
Ons onderwijs heeft kenmerken van een Jenaplanschool en een Daltonschool.

We werken in 3 Stamgroepen

Stamgroep Onderbouw

Stamgroep Middenbouw

Stamgroep Bovenbouw

Onze leerlingen zijn jongste, middelste en oudste kind in een groep. De school gaat er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn; ze kunnen veel van elkaar leren. Daarom worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is. 

 • Elk dagdeel  wordt er gestart en geeindigd in de stamgroep. De leerkracht geeft helder en duidelijke instructies aan de leerlingen en de leerlingen gaan zelfstandig aan het werk of  leren/werken samen afhankelijk van de opdracht. Er vinden elk dagdeel nabesprekingen plaats. Wij zien feedback  op onze school als een grote meerwaarde voor het leerproces en de ontwikkeling van onze kinderen.
  De leerstof wordt ontleend aan de leef- en belevingswereld van kinderen én aan belangrijke cultuurgoederen uit de maatschappij.
 • Het onderwijs wordt uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen.
 • Het onderwijs wordt vormgegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.
 • Kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus worden samen in stamgroepen geplaatst. Dat stimuleert het leren van en zorgen voor elkaar.
 • Zelfstandig spelen en leren worden afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid leren. Het initiatief van de kinderen speelt altijd een belangrijke rol.
 • Wereldoriëntatie neemt een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken. We gebruiken hiervoor de methode VierKeerWijzer van
 • Gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind vindt zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van het kind, en in samenspraak met het kind.

Digitaal werken

De school werkt met Snappet 3.0. Dit betekent dat onze leerlingen van groep 4-8 werken op een eigen Snappet devices. Hierop heeft de leerkracht opdrachten voor hen klaar staan. Leerlingen werken gericht aan leerdoelen en daarnaast kan er goed aangesloten worden op het niveau van het kind. Kinderen die de leerstof lastig vinden krijgen extra oefening en daarnaast succes ervaringen op hetgeen ze al beheersen. Leerlingen die veel meer lesstof aan kunnen, kunnen verder gaan en hoeven niet te wachten op de groep.
De leerkracht kan op een dashboard zien waar elke leerling zit en hoe de leerling presteert. Het gaat zelfs zo ver, dat de leerkracht kan zien wat de leerling goed doet en welke fouten hij/zij maakt. De instructie en begeleiding kan op maat en effectief worden geboden.

Werkplein

Op onze school bevindt zich een groot werkplein
Kinderen uit de stamgroepen kunnen hier zelfstandig werken.
In de klas vindt begeleiding van de leerkracht plaats (sommige leerlingen hebben het toezicht en hulp van de leerkracht nodig). Dit wordt aangegeven met een gele kleur.
Op het werkplein kan semi-begeleid (appeltjesgroen) en onbegeleid worden gewerkt (blauw).
Op onze school is voor de kinderen helder aangegeven of ze in de zone van zachtjes overleggen zitten of in de stilte zone. Onze kinderen zijn gewend aan deze manier van werken en zijn bekend met de regels en routines. Op het werkplein bij de werkeilanden is een leerkracht of een onderwijsassistent (in opleiding) op bepaalde dagdelen aanwezig om begeleiding te geven.