Onderwijs op De Rank

De school is de mening toegedaan dat de cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden van de kinderen het best tot hun recht komen als het kind in een omgeving verkeert, waarin het zich plezierig en veilig voelt. Onze taak als school is dan ook om een pedagogisch klimaat te scheppen waarin ieder kind zich op zijn niveau, (sociaal, emotioneel en cognitief) optimaal kan ontwikkelen.

Het onderwijs op onze school wordt gegeven volgens het schoolplan (zie "Informatie"). In het schoolplan staat nauwkeurig omschreven wat de uitgangspunten en doelstellingen van ons onderwijs zijn. De leerstof wordt voornamelijk klassikaal aangeboden. Er is echter volop gelegenheid voor de kinderen om zelfstandig de leerstof te verwerken. Komend jaar gaan we verder met ons extra verdiepen in de meervoudige intelligentie.De zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur) worden aangeboden volgens het principe van VierKeerWijzer. De schoolprojecten en evt. klassenprojecten kunnen ook  op die manier worden aangeboden.

Activiteiten in onderbouw en  bovenbouw
De kinderen in de onderbouw leren al spelend, waarbij het uitgangspunt de ontwikkeling van ieder kind is. Er wordt gewerkt vanuit de kring waarin de kinderen regelmatig terugkeren. Er wordt gespeeld en gewerkt in hoeken, aan de groepstafels of individueel. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s waarbij er veel aandacht is voor de taalontwikkeling, spel en beweging. De leerkrachten voeren regelmatig observaties uit om zo vroegtijdig eventuele problemen op te sporen.
Vanaf groep 3 verschuift het accent van “spelend leren”, naar een meer “gericht leren”. De nadruk ligt op het leren lezen, spellen, schrijven en rekenen. We bieden zo veel mogelijk onderwijs op maat, d.w.z. aansluitend bij de mogelijkheden van de individuele kinderen. Er blijft natuurlijk veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en de creatieve vakken.