Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen

Alle christelijke basisscholen in de gemeente De Marne, Eemsmond, Bedum en Winsum vallen onder het bevoegd gezag van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord- Groningen.

De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen (VCPO Noord-Groningen) wil borg staan voor een goede aansturing van het onderwijs op de veertien basisscholen die door haar worden beheerd.

Onder goede aansturing wordt allereerst verstaan: gezamenlijk onderwijsbeleid, juiste inzet van financiële middelen en weloverwogen inzet van personeel.

De Raad van Toezicht van VCPO Noord-Groningen bestaat uit vijf personen.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur/bestuurder. De VCPO Noord-Groningen heeft in haar statuten als doel geformuleerd:
“het oprichten en in stand houden van de scholen voor christelijk basisonderwijs in Noord- Groningen”.

De ouders hebben een grote invloed op de scholen. Ze zitten in de ouderraden en de medezeggenschapsraden. De invulling van het onderwijs, ook van de identiteit van de school, wordt mede door ouders bepaald.

Onze scholen hebben een “open” christelijk karakter.

Van harte welkom zijn alle leerlingen van wie de ouders de uitgangspunten van de school respecteren.

Kort en bondig zijn ze als volgt te formuleren:

“Het is belangrijk dat de waarden in het leven van de ouders óók mee de waarden bepalen die op school de inhoud en richting van het onderwijs aangeven”.

Ouders en leerkrachten zullen moeten proberen zo te leven en te handelen dat kinderen ook bij hen iets terugvinden van wat God ons leert.

Ouders van ingeschreven leerlingen van één van de scholen, verbonden aan de VCPO Noord-Groningen, kunnen lid worden van de vereniging.
Door dit lidmaatschap oefenen ouders invloed uit op het bestuur van de scholen, bijvoorbeeld door de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen van het bestuur.

Wij nodigen u van harte uit om u aan te melden als lid van de vereniging.
Het bestuur van de vereniging stelt de inbreng van ouders zeer op prijs.
Het lidmaatschap kost € 5 per kalenderjaar per persoon.

Wanneer u besluit lid te worden, verzoeken wij u om het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij de schooldirecteur of bij de administratie van de vereniging, u kunt het aanmeldingsformulier hier digitaal invullen.

Zie voor meer informatie: www.vcpong.nl

VCPO Noord-Groningen
Ledenadministratie
Postbus 74
9950 AB Winsum