School

School

Onze school is een christelijke basisschool met een open karakter.
Dit betekent dat elk kind welkom is op onze school. We geloven dat elk kind een kostbaar geschenk is van God.

God de Schepper van het leven en Zijn zoon Jezus die ons grote voorbeeld is. We vertellen kinderen verhalen uit de Bijbel en spiegelverhalen. Wat betekenen de verhalen vanuit de Bijbel voor ons nu? We zingen en bidden met elkaar en we delen elkaars leven.
We vieren met elkaar de christelijke feestdagen en in onze manier van leven willen we kinderen een op het Evangelie gebaseerde levenshouding laten zien.

We geven dit vorm in ons omgaan met elkaar, maar ook, als een situatie daartoe aanleiding geeft, zullen we allerlei zaken die in het onderwijs voorkomen, in het licht van onze geloofsovertuiging plaatsen. Kinderen nemen alles wat ze zien en leren mee in hun leven en kunnen later zelf een keuze maken.

We zullen als team niet zeggen “Zo is het!, maar “Zo zien wij het”.
Onze school is een stukje van de wereld in het klein en wij willen de kinderen voorbereiden op de toekomst. We vinden dat de kinderen zich sociaal-emotioneel en verstandelijk goed moeten kunnen ontwikkelen; met belangstelling voor de wereld waarin zij leven.
Wij willen tevens een school zijn, waar kinderen op een plezierige manier veel dingen leren.

 Onderwijs is een zaak van:

• hoofd (verstandelijke ontwikkeling)

• hart (gevoelens, beleving, vorming van het geweten, normen enzovoort)

• hand (lichamelijke en creatieve ontwikkeling)

Vanuit onze christelijke identiteit en de daarmee samenhangende visie op het kind, proberen wij ons onderwijs zo gestalte te geven, dat elk kind de mogelijkheid wordt geboden zich te ontplooien tot een volwaardig persoon.

Schoolgrootte

Het schooljaar 2017 - 2018 starten we met ongeveer 43 kinderen.

Het onderwijs wordt verzorgd door een team van 6 leerkrachten, daarin ondersteund door een intern begeleider(orthopedagoge).

De drie Identiteiten van de school

Levensbeschouwelijke identiteit cbs De Rank
CBS de Rank is een christelijke school met een open karakter en onze waarden en normen komen uit de Bijbel. De Bijbel leert ons de woorden van God. Deze woorden en gedachten op wat voor manier dan ook ingevuld, voeden ons tot evenwichtige persoonlijkheden. Dit betekent dat wij geloven dat elk kind gekend is, gezien wordt en geliefd is. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op onze school. We leren onze kinderen en onszelf om niet te oordelen of te veroordelen. Samen optrekken, samen leven en leren met vallen en opstaan. Het team van cbs De Rank zet zich hier met hart en ziel voor in, zodat de aan ons toevertrouwde leerlingen mogen groeien in wie ze zijn.

Pedagogische Identiteit cbs de Rank
Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen vanuit een veilige basis mogen worden wie ze zijn, positief denkend, vol vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden en zonder (voor)oordelen naar anderen kunnen kijken. Concreet geven wij hier invulling aan door alle leerlingen ruimte te bieden om gevoelens en meningen in een open en respectvolle sfeer te uiten. Dit vanuit de gedachte dat iedereen even waardevol is.

Maatschappelijke Identiteit cbs De Rank
Wij leren kinderen dat ze trots mogen zijn op zichzelf en dat ze vol vertrouwen hun kennis en eigenwaarde gebruiken om zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander en de wereld.

Het schoolgebouw

Schoolplein CBS de Rank Warffum

Onze school beschikt over 4 ruime leslokalen.
Er is een ruime hal en een leerplein.
In één van de lokalen is de peuterspeelzaal De Hummelhörn gevestigd.
De peuterspeelzaal maakt op de ochtenden gebruik van dit lokaal.

Voor personeel, locatieleider en intern begeleider zijn aparte ruimtes.
Voor de school is een speelplaats. Vlakbij de school ligt een sporthal en een sportveld, waarvan we voor de gymnastieklessen gebruik maken. In de zomermaanden bieden we schoolzwemmen aan ipv gym voor de oudste groepen.