Medezeggenschapsraad

 De MR van cbs. De Rank bestaat uit:

oudergeleding: personeelsgeleding:  

 

 

- Jacco Buisman (secr)
- Arie-Geert Timmers (vz)

- Els Enter
- Marjanka Hulsebos

         

De directeur is adviserend lid van de MR.
 

Wilt u de 4 MR leden een e-mail sturen, dan
stuurt u dit naar mr.derank@vcpong.nl

Nuttige bestanden:

- schooljaarverslag 2015-2016
- MR jaarverslag 2015-2016

 

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Ouders enleerkrachten praten met elkaar over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op deschool. De MR bestaat uit 4 leden: 2 ouders en 2 personeelsleden.

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden.

De algemene bevoegdheden zijn:

• recht op informatie;

• recht op overleg

• initiatiefrecht d.w.z. dat de MR zelf onderwerpen kan aandragen die ze graag wil bespreken.

De bijzondere bevoegdheden zijn:

• instemmingbevoegdheid;

• adviesbevoegdheid d.w.z. dat je altijd en ongevraagd advies mag uitbrengen over lopende zaken op school.

We hebben ook een overkoepelende medezeggenschapsraad , de GMR. De GMR houdt zich speciaal bezig met beleid–en financiële zaken op alge-meen niveau. De MR op school zal dit beleid van hoger hand vorm geven op de plaatselijke school.

De MR probeert in samenspraak tussen personeels- en oudergeleding een continue proces op gang te brengen waarin men open en met respect voor elkaar over zaken kan spreken die onze school aangaan en die tevens een basis kunnen vormen voor onze identiteit als “de Rank”.
Dan kunt u denken aan bijvoorbeeld onderwerpen als de kwaliteit van ons onderwijs, communicatie, doelen voor de toekomst maar ook aan bijvoorbeeld voor- en naschoolse opvang. Kortom alles wat met de dagelijkse gang van zaken te maken heeft en wat van belang is voor de toekomst van de school.

Wij opereren niet in ons eentje, dus als u een onderwerp heeft en u wilt dit graag bespreekbaar maken, dan kunt u dit doorgeven aan een van de MR-leden. De MR-leden kunnen door iedereen worden benaderd met vragen en ideeën die voor de school van belang kunnen zijn.
Deze zullen altijd serieus worden behandeld en, zo mogelijk, verwerkt in adviezen aan de school.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen heeft een bestuur en eenGemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). De taak van de GMR is om toe te zien op het beleid van het bestuur.

Overeenkomstig de wetgeving heeft de GMR een controlerende en adviserende taak. In dereglementen staat op welke beleidsterreinen het bestuur instemming of advies moet vragen.

De GMR is op elk moment vrij om ook ongevraagd advies te geven of informatie te vragen aan het bestuur.

De GMR van VCPO Noord-Groningen bestaat uit 8 leden. Vanuit elke burgerlijke gemeente wordt een ouder–en personeelslid gekozen. Namens het bestuur bezoekt de algemeen directeur de vergaderingen van de GMR om uitleg te geven over de lopende zaken, nieuw beleid te bespreken en toe te lichten.

Twee keer per jaar vergaderen Bestuur en GMR samen.