Ouderbetrokkenheid

Ouders voelen zich meer of minder betrokken bij de school. Er zijn verschillende manieren waarop die betrokkenheid zich kan uiten. Uiteraard is elke ouder betrokken bij het wel en wee van het eigen kind op school. Ouders bezoeken de ouder-informatie-momenten, maar ook de gezamenlijke vieringen.

Er bestaat voor ouders bovendien de mogelijkheid om lid te worden van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Noord-Groningen. Als lid heb je inspraak en passief en actief stemrecht.

Op lokaal niveau kan elke school een SchoolCommissie (SC) instellen. 
Deze bestaat uit maximaal 8 leden en fungeert als klankbord voor de school. De taken van de Schoolcommissie richten zich onder andere op de identiteitsbewaking van de school, het beheer van de school, de public relations en advisering bij onderwijszaken. De Schoolcommissie vergadert ongeveer 4 x per jaar.

Naast de Schoolcommissie functioneert ook nog de Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een raad die door het bestuur is benoemd. Een dergelijke raad is bij de wet verplicht. De leden van de MR worden gekozen door de leden van de school (oudergeleding: 2 pers.) en door het personeel (personeelsgeleding: 2 pers.). De taak van de MR is in grote lijnen die van toezichthouder. De MR heeft instemmings- en adviesrecht t.a.v. schoolgebonden zaken zoals formatie-inzet, ouderinzet etc. De directeur is adviserend lid van de MR.

Een verlengstuk van de MR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). M.i.v. 01-01-08 worden uit elke (burgerlijke) gemeente, een ouder en een personeelslid gekozen, die zitting hebben in de GMR. Voor beleidsmatige zaken op verenigingsniveau zal het bestuur de GMR vragen naar haar mening (adviesrecht) of goedkeuring (instemmingsrecht). Zo is het mogelijk om samen met de bestuurder te praten over beleid en plannen voor de toekomst.