Identiteit

Onze school is een stukje van de wereld in het klein en wij willen de kinderen voorbereiden op de toekomst. We vinden dat de kinderen zich sociaal-emotioneel en verstandelijk goed moeten kunnen ontwikkelen; met belangstelling voor de wereld waarin zij leven. Wij willen tevens een school zijn, waar kinderen op een plezierige manier veel dingen leren.

 Onderwijs is een zaak van:

  • hoofd (verstandelijke ontwikkeling)
  • hart (gevoelens, beleving, vorming van het geweten, normen enzovoort)
  • hand (lichamelijke en creatieve ontwikkeling)

 Vanuit onze identiteit en de daarmee samenhangende visie op het kind, proberen wij ons onderwijs zo gestalte te geven, dat elk kind de mogelijkheid wordt geboden zich te ontplooien tot een volwaardig persoon. Onder ‘elk kind’ verstaan we, dat niet afkomst, aanleg of karakter maatgevend vinden. In deze ontwikkeling zien wij 3 relaties: de relatie tot God, de medemens en de natuur/cultuur.

Vanuit het oogpunt van normen en waarden vinden we het belangrijk respect voor onze Schepper, voor elkaar en voor de leefwereld om ons heen te hebben. We geven op onze school een christelijke opvoeding; deze is niet strikt gebonden aan een kerkgenootschap. We openen iedere dag met zingen, bidden en het vertellen van bijbelverhalen. De dag wordt besloten met dankgebed. Bovendien hechten wij grote waarde aan de vieringen van Kerst, Pasen en Pinksteren. De normen en waarden die hieruit voortvloeien, proberen wij voor te leven en over te brengen op de kinderen.

Belangrijk vinden wij een goede omgang met elkaar en met de natuur/cultuur.