Dalton

Met ingang van november 2011 is Cbs De Noordkaap een daltonschool. Na de visitatie in oktober heeft het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging ons voor vijf jaar de licentie toegekend.

Hieronder een algemene uiteenzetting van het Daltononderwijs op onze school.

Het Daltononderwijs sluit goed aan op de eisen en verwachtingen die de maatschappij stelt. Dat was 100 jaar geleden al zo en nu nog steeds, want Daltononderwijs blijft actueel. Dalton is daarom een uitstekende voorbereiding op de toekomst.
Daltonscholen zijn allemaal verschillend; wat ze met elkaar gemeen hebben is de visie op hoe je kinderen helpt bij hun ontwikkeling tot verantwoordelijke burgers in een democratische samenleving. 

Daarin zijn zes uitgangspunten belangrijk:

Ø 
vrijheid in gebondenheid 
grenzen stellen: vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is de taak van de leraar om iedere leerling de structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren; en dat gaat stap voor stap. Vrijheid betekent in het Daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van het kind. 

Ø zelfstandigheid zelfstandige mensen: het Daltononderwijs vormt kinderen tot volwassenen die zelfstandig denken en handelen. Daarvoor is nodig dat leerlingen leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin verschilt ieder mens en het Daltononderwijs houdt daar rekening mee. Ieder kind  heeft recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen. Daarom wordt op de Noordkaap veel zelfstandig gewerkt. De leerkracht onderzoekt steeds wat iedere leerling nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Hij coacht en begeleidt, waarbij het initiatief zoveel mogelijk bij de leerling blijft.

Ø samenwerking respect voor de ander: om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken, ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt bij ons op school veel aandacht besteed aan samenspelen en samenwerken. Al doende leren de leerlingen te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar.

Ø reflectie kijken naar jezelf: het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool vanzelfsprekend. Iedere leerkracht van de Noordkaap reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde doel te bereiken. Op leerlingniveau willen we dat de leerling zich eigenaar voelt van zijn/haar eigen leerproces. Dat betekent dat we de leerling stimuleren om te reflecteren op zijn/haar eigen handelen en daar conclusies uit te trekken voor een volgende taakperiode.

Ø effectiviteit resultaatgericht: het Daltononderwijs bij ons op school is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt leerlingen doelmatig en functioneel bezig. Daarnaast dienen we als Daltonschool te zorgen voor opbrengsten, waarbij de hier genoemde 6 kernwaarden het fundament zijn voor de prestaties van onze leerlingen.

Ø borging leg vast wat je doet: om de kwaliteit van ons Daltononderwijs te borgen doen we aan planmatige zelfevaluatie en worden we als Daltonschool elke 5 jaar gevisiteerd. Een Daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en het reflecteren op hun praktijk. Teamleren heeft bij ons op school hoge prioriteit. Verantwoordelijkheden voor Dalton liggen in het team van leerkrachten. Ook buiten de school participeren we in het Daltonnetwerk Noord-Nederland om zo ook van elkaar te leren. De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties af aan scholen als zij blijk geven de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven.

Als u ons volledige Daltonbeleidsplan wilt lezen, klikt u HIER.