Missie-kern en Identiteit

We zijn een Christelijke school met een open karakter. Dit betekent dat elk kind welkom is op onze school. We geloven dat elk kind een kostbaar geschenk is van God. God de Schepper van het leven en Zijn zoon Jezus die ons grote voorbeeld is. We vertellen kinderen verhalen uit de Bijbel en spiegelverhalen. Wat betekenen de verhalen vanuit de Bijbel voor ons nu? We zingen en bidden met elkaar en we delen elkaars leven. We vieren met elkaar de Christelijke feestdagen en in onze manier van leven willen we kinderen een op het Evangelie gebaseerde levenshouding laten zien. Kinderen nemen alles wat ze zien en leren, mee in hun leven en kunnen later zelf een keuze maken. We zullen als team niet zeggen: " Zo is het! " maar " Zo zien wij het! " 
Onze school is een stukje van de wereld in het klein. We zeggen dat de basisschool de leerplaats is voor het leven. Hier ontmoeten alle kinderen elkaar en straks stromen ze uit naar een vorm van Voortgezet Onderwijs dat bij hen past. Onze taak is om ze optmiaal te begeleiden. Wij bereiden kinderen voor op de toekomst. We vinden dat de kinderen zich sociaal - emotioneel en verstandelijk goed moeten kunnen ontwikkelen; met belangstelling voor de wereld waarin zij leven.
Pedagogische basis
Pedagogiek vinden we even belangrijk als de didactiek in ons onderwijs.
Wat de Nederlandse pedagoog Langeveld verwoordde past bij onze kijk op kinderen. Als opvoeder help je het kind totdat hij het zelf kan en dan laat je het kind los. Niet " pamperen ". Het kind kan zich daarom trots voelen op wat het zelf bereikt. Het kind voelt zich echt trots als het dit zonder de opvoeders heeft bereikt. Het is belangrijk dat kinderen leren incasseren en om leren omgaan met vreugde en teleurstellingen. Dit past bij wat Vygotsky verwoordt en bedoelt met " de zone van de naaste ontwikkeling ", leren ligt altijd binnen de mogelijkheden van kinderen en ze worden uitgedaagd, zodat ze het doel uiteindelijk kunnen behalen. We willen onze kinderen begeleiden om flinke kinderen te worden.
Ons onderwijs
CBS Koning Willem - Alexander is een basisschool met een open karakter.
Onze school heeft duidelijk kenmerken van een daltonschool. We werken vanuit de enkele of combinatiegroepen. Met elkaar leren, werken, samen leven en omgaan met verschillen die je op een basisschool duidelijk en zichbaar tegenkomt, zodat je optimaal uiteindelijk naar het Voorgezet Onderwijs kunt uitstromen. Uitstromen naar een richting die bij jou past. Ouders, kinderen en team trekken met elkaar op gedurende de basisschoolperiode.
We hebben heldere verwachtingen van wat onze kinderen moeten en kunnen ontwikkelen. Onze kinderen hebben een eigen weektaak vanaf groep 4 passend bij hun niveau. Kinderen nemen we serieus, eigenaarsschap (zelf keuzes maken, verantwoording dragen voor wat je doet en zegt), samenwerken, omgaan met verschillen die we zien bij elkaar. We hebben zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen. Sommige leerlingen hebben moeite met de leerstof en hebben een andere begeleidingsbehoefte. We werken doelgericht met deze leerlingen. Er zijn ook leerlingen die meer leerstof aan kunnen. Op onze school volgen deze leerlingen een compact programma en sommige leerlingen gaan elke week een dagdeel naar de Torenklas. Op school en ook thuis werken ze aan de opdrachten die ze daar krijgen.
We hebben heldere waarden en van daaruit zijn onze normen ontstaan, we spreken van " onze afspraken en routines ". We volgen het traject van PBS (Positive Behavior Support). We stimuleren positief gedrag en benoemen bewust wat we verwachten van de leerlingen. Dit geeft hen duidelijkheid en overzicht. Elk kind heeft talent!
Onze slogan: " We kunnen niet van elk kind een ster maken. We kunnen wel elk kind laten stralen! "
Kiezen voor CBS Koning Willem-Alexander is kiezen voor rust, " reinheid ", regelmaat en relatie. 
 
Waarden van CBS Koning Willem - Alexander
Respect, Veiligheid en Zelfstandigheid
                                                                                       
Basisbehoeften
Wij zien als basisbehoefte van kinderen en volwassenen
* Relatie - veiligheid, geborgenheid. Er is altijd iemand die je kunt vertrouwen
* Autonomie - zelfstandig dingen mogen ondernemen en ontdekken
* Competentie - het gevoel hebben te kunnen wat van je wordt gevraagd
Hoe onze kinderen op school leren                

Kinderen leren van anderen
                               volwassenen
                               andere kinderen
Kinderen leren als ze ondernemend zijn
                                   de wereld ontdekken
                                   dingen onderzoeken
                                   dingen meemaken
Kinderen leren door:
                                 imiteren
                                 herhalen
                                 ervaren
                                 samen spelen
                                 samen leren
 
Op CBS Koning Willem - Alexander werken we aan de relaties tussen de leerlingen ( en leerkrachten)
" Geen prestatie zonder relatie "
               
Belangstelling - elkaar leren kennen
               
Sympathie = krediet opbouwen
               
Vertrouwen - fouten mogen maken
               
Succes = leren
 
Waarom geven we onderwijs?

Kinderen voorbereiden op de samenleving van de toekomst (2032)
Daardoor is het onderwijs tijdgebonden en toekomstgericht.
20e eeuw Industriele revolutie - Industriele samenleving
21 e eeuw Digitale revoluties - Digitale samenleving