De Organisatie

Bestuur VCPO Noord-Groningen

De Koning Willem-Alexander maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Noord Groningen (VCPO Noord-Groningen). Deze vereniging voert het bestuur over 16 Christelijke scholen in de gemeenten Bedum, Eemsmond, Winsum en de Marne en per 1 januari Ten Boer.

Het bestuur van de vereniging voert onder andere het personeelsbeleid, het financiële beleid, het onderhoudsbeleid en heeft bepaalde zaken gedelegeerd aan de school.

Een keer per jaar wordt er voor alle leden een ledenvergadering uitgeschreven. Ouders/verzorgers kunnen lid worden van de VCPO Noord-Groningen. Op school is een brochure verkrijgbaar met de statuten, het huishoudelijk reglement en een aanmeldingsformulier. Informatie hierover kunt u aanvragen bij de schooldirecteur of bij het kantoor van de VCPO Noord-Groningen.

Ook bij aanmelding van nieuwe leerlingen ontvangen de ouders/verzorgers informatie over de VCPO Noord-Groningen.

Voor meer informatie over de VCPO: www.vcpong.nl

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Doelstelling van de MR is dat ouders en personeel inspraak hebben in, en zeggenschap over het door het bevoegd gezag (= bestuur VCPO) vastgesteld beleid. De MR is het klankbord voor de directeur waarmee hij overlegt hoe beleidszaken het beste kunnen worden uitgevoerd op school. De MR geeft dan ook, indien noodzakelijk (vastgelegd in de wetgeving), instemming of advies op beleidszaken. Ook kan de MR uiteraard op eigen initiatief, of naar aanleiding van door ouders of personeel aangedragen onderwerpen, zaken aanvoeren die het belang van cbs koning Willem-Alexander aangaan.

De MR onderhoudt regelmatig contact met de GMR die de belangen van alle bij de VCPO aangesloten scholen vertegenwoordigt. Hierin hebben per gemeente een personeels- en oudervertegenwoordiger zitting.

De MR bestaat uit vier leden, van wie twee leden uit en door het pesoneel gekozen, en twee leden uit en door de ouders gekozen.

Heeft u een vraag of een tip voor de medezeggenschapsraad? Dan kunt u mailen naar Mr.koningwa@vcpong.nl . Vanzelfsprekend krijgt u dan een reactie.

 

 Ouderraad (OR)

De ouderraad ondersteunt de school bij de uitvoering van diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld het ontbijt op de eerste schooldag, de sponsorloop, de schoolfotograaf, de sinterklaasviering en de jaarlijkse afsluiting in juni.

Alle opbrengsten uit deze acties (sponsorloop, en verkoop van..... ) komen ten goede aan de school.

De ouderraad int de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdragen, nadat de medezeggenschapsraad met de hoogte van de bijdrage heeft ingestemd.

Van deze bijdrage worden diverse zaken betaald waarvoor de school van het rijk geen vergoeding ontvangt, zoals sportdagen, het sinterklaasfeest, kerst, Pasen, het afscheidscadeau van groep 8 enzovoort.

De ouderraad bestaat uit 6 ouders en 1 teamlid.

Een leerkracht vertegenwoordigt het team in de OR en is aanspreekpersoon voor de OR en de verbinding tussen de OR en het team.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen heeft een bestuur en een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). De taak van de GMR is om toe te zien op het beleid van het bestuur.

Overeenkomstig de wetgeving heeft de GMR een controlerende en adviserende taak. In de reglementen staat op welke beleidsterreinen het bestuur instemming of advies moet vragen.

De GMR is op elk moment vrij om ook ongevraagd advies te geven of informatie te vragen aan het bestuur.

De GMR van VCPO Noord-Groningen bestaat uit 8 leden. Vanuit elke burgerlijke gemeente wordt een ouder en een personeelslid gekozen. Namens het bestuur bezoekt de algemeen directeur de vergaderingen van de GMR om uitleg te geven over de lopende zaken, nieuw beleid te bespreken en toe te lichten. Twee keer per jaar vergaderen Bestuur en GMR samen.