Het College van Bestuur

Het College van Bestuur zet de strategie van de SCPO uit en vertaalt deze naar concrete doelstellingen en beleid. Ook monitort het bestuur de voortgang en evalueert en beoordeelt zij de bereikte resultaten. Het College van Bestuur is aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor alle aangelegenheden met betrekking tot het bestuur en beheer van de stichting en de daaronder ressorterende scholen. 

Tevens heeft het College van Bestuur de rol om kaders vast te stellen waarbinnen directeuren hun acties kunnen ontplooien. Het huidige College van Bestuur bestaat uit de bestuurder Kristiaan Strijker.