(G)MR

Elke school heeft een MR (medezeggenschapsraad). Dit zijn twee ouders en twee personeelsleden van de school. Zij bespreken met elkaar het beleid van de school, zoals dit wordt uitgevoerd door de directeur.

Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigen. De MR bevordert een sfeer van openheid en democratie, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren.

In de MR kunnen alle schoolaangelegenheden ter sprake komen en de MR kan aan de directeur (gevraagd en ongevraagd) voorstellen doen en adviezen kenbaar maken.

Er is ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). In de GMR zitten ouders en personeelsleden. Zij bespreken met elkaar en met het College van Bestuur het beleid van de stichting dat voor alle scholen geldt.

De oudergeleding van de GMR bestaat uit:

Netty Kapitein, Heidi Loosman, Henri Dam,  Karel Knegt,  Gerard van der Knijff en Ruud Reijenga (voorzitter). 

De personeelsgeleding van de GMR bestaat uit:

Anne Wiebren de Jong, Hanri Timmerman, Dorien Bosselaar, Tineke Boone, Janet Slomp en Aly Steenbergen