Ouderbijdrage

Aan ouders wordt jaarlijk een bijdrage van €65,00 per kind gevraagd. Dit bedrag bestaat uit €30,00 voor het schoolreisje (verplicht) en €35,00 voor andere activiteiten (vrijwillig).

Hoewel de bijdrage van de ouders/verzorgers vrijwillig is, is zij van groot belang voor het kunnen financieren van de bibliotheekboeken en jaarlijks terugkerende activiteiten zoals kerstfeest, suikerfeest,  sinterklaas, annieweek, kerstborrel. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar ondermeer geinvesteerd in een lesmethode voor Beeldend Onderwijs in de klas, het oprichten van een vast schoolkoor en is er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar gesteld voor het schoonmaken van de klassen. In overleg met ouders en de directie kijken we ieder jaar hoe het oudergeld het best besteed kan worden. Ook wordt het oudergeld gebruikt om initiatieven van ouders te versterken, bijvoorbeeld voor het opknappen van schoolruimtes. Op de ouderraadpagina vindt je de financiele verantwoording van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar.

De ouderraad int de ouderbijdrage en organiseert de diverse activiteiten. De 35 euro is een richtlijn. Meer is altijd welkom en kan goed besteed worden.

Als je kind na januari op school komt, is het richtbedrag voor de vrijwillige bijdrage €17,50, naast de €30 voor het schoolreisje (samen €47,50). Zodra je kind op school komt, krijg je van de ouderraad een verzoek tot het betalen van de bijdrage.

Het geld kan je overmaken op rekening NL29 INGB 0004885485 t.n.v. ouderraad OBS Annie M.G.Schmidt te Amsterdam onder vermelding van de naam van je kind en de groep waarin het kind geplaatst is.

Informatie over de besteding aan alcolholische dranken
Omdat we hebben gemerkt dat veel  ouders op onze school principiële bezwaren hebben tegen de besteding van de vrijwillige ouderbijdragen willen we hier graag meer informatie over verstrekken. 

Een klein deel van de vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan alcoholische versnaperingen tijdens feestelijke bijeenkomsten voor ouders en medewerkers van school. Om u als ouder inzicht te verschaffen in de precieze jaarlijkse besteding hieraan zullen we deze uitgaven voortaan apart opnemen in de financiële begroting en de verantwoording, zodat u de mogelijkheid heeft om uw bijdrage hierop aan te passen.

Zoals u in de begroting  van dit schooljaarziet wordt er maximaal 8% (= €2,80 van de €35,-) besteed aan alcoholische dranken. Als u zeker wilt zijn dat uw geld niet hieraan besteed wordt adviseren wij u daarom om niet 35 euro maar 32 euro te betalen aan de vrijwillige bijdrage (naast het verplichte deel van € 30 voor het schoolreisje). De 32 euro die u betaald wordt dan uitsluitend besteed aan zaken zoals boeken voor de bibliotheek, cadeautjes voor de kinderen, het versieren van de school, snacks en non-alcoholische drankjes tijdens allerlei feesten (waaronder ook het Suikerfeest) etc.  Het geld voor ouderborrels wordt dan opgebracht door de andere ouders die hier geen bezwaren tegen hebben.

We hopen dat we daarmee uw bezorgdheid over de besteding van de ouderbijdrage weg kunnen nemen zodat we met alle ouders samen kunnen bijdragen aan een leukere school voor onze kinderen.

Schoolreisje

De verplichte bijdrage voor het schoolreisje is € 30. Hiervan worden de entree, de kosten voor de bus en eventueel een versnapering betaald.

Een uitzondering hierop is het kamp voor groep 8. De kinderen uit groep 8 gaan een aantal dagen met elkaar op kamp. In verband met uitgaven voor de accommodatie, het eten en de te ondernemen activiteiten zijn hier hogere kosten aan verbonden. U moet hierbij rekening houden met een bedrag van ongeveer € 100. U krijgt hierover informatie zodra de bestemming bekend is. Deze kosten worden niet door de ouderraad geind maar door de leerkracht en moeten dus niet op de ouderraadrekening worden overgemaakt.