<< Terug naar Organisatie

Schoolgrootte

Er zitten gemiddeld 250 leerlingen op onze school verdeeld over 13 groepen. De leerlingen zitten in jaargroepen bij elkaar in de klas. Een uitzondering hierop vormen de kleuters die een heterogene groep vormen.  (groep 1-2).

Het merendeel van de leerlingen woont in Amsterdam Oud-West. Gedurende het schooljaar is er een instroom van nieuwe leerlingen volgens de plaatsingsregeling openbaar basisonderwijs Oud-West.


Groepsindeling

Op onze school is het onderwijs in drie bouwen georganiseerd. De groepen 1 en 2 vormen met elkaar de onderbouw. In deze groepen zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. De middenbouw bestaat uit de groepen 3, 4 en 5. De kinderen uit de groepen 6 t/m8 vormen met elkaar de bovenbouw. De kinderen uit de midden- en bovenbouw zitten op leeftijd bij elkaar, de zogenoemde jaarklassen.

Elke bouw wordt vertegenwoordigd door een bouwcoördinator die samen met de directie het managementteam van de school vormt.

Na de onderbouw vormen de oudste kleuters met elkaar een nieuwe groep 3. Deze groep blijft in principe bij elkaar tot zij van school gaan, tenzij er om organisatorische redenen moet worden overgegaan tot hergroepering.

Groepsgrootte en lesorganisatie

De groepsgrootte in de onderbouw is afhankelijk van de hoeveelheid kinderen die in het stadsdeel geplaatst moeten worden. Gemiddeld heeft een onderbouwgroep bij de start van een schooljaar tussen de 18 en 20 kinderen. In de loop van het schooljaar stromen er nieuwe kinderen in zodat er aan het einde gemiddeld zo’n 25 kinderen in de groepen zitten.

In de midden- en bovenbouw is de gemiddelde groepsgrootte 24 kinderen. Afwijkingen naar boven en beneden zijn mogelijk door tussentijdse verhuizingen of instroom van kinderen. Uitgezonderd de kleuters zitten de kinderen op leeftijd in een groep en krijgen de leerstof van dat schooljaar aangeboden.

In de onderbouw wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen het beste leren vanuit betrokkenheid met en belangstelling voor de wereld om hen heen.

In de midden- en bovenbouw wordt met dag- en weektaken gewerkt. Hierbij wordt de basisstof aan elke leerling aangeboden en vindt in de verwerking een verrijking of herhaling van de leerstof plaats. Daarnaast wordt er met leerstofoverstijgende thema’s gewerkt waarbij een aansluiting plaatsvindt op het werken in de onderbouw.

 Op de twee peuterspeelzalen kinnen maximaal 30 peuters geplaatst worden.

<< Terug naar Organisatie